section-fa9e27e

features
بازدید کننده گان

ما خوشحالیم که تعداد زیادی از علاقه مندان علم و دانش ما را دنبال می کنند.

تعداد درسها

خوشبختانه مجموعه زیادی از دروس مضامین ساینسی و ریاضیات تا فعلا تهیه شده و قابل دسترس می باشند.

ساحات بازدید کننده گان از سایت

افرن افتخار دارد که منابع درسی تهیه شده به زبان های دری و پشتو توسط دری زبان های و پشتو زبان ها در داخل و خارج از افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.

section-2a2d025
مهارت های خود را تقویت کن!

بخش های اساسی

ریاضیات

عملیه تقسیم، قابلیت های تقسیم،...

ادبیات دری

در حال تهیه شدن می باشد.

ساینس محیطی

حواس پنچگانه، سیستم تنفسی، برق ساکن، برق جاری، هوا، مایکروسکوپ،...

بیولوژی

سیستم تنفسی، عملیه آسموس، فوتوسنتیز، حواس پنجگانه، مایکروسکوپ

custom-upload
فیزیک

برق ساکن، برق جاری، صوت، عملیه های انبساط و انقباق،...

custom-upload
کیمیا

ماده، حالات سه گانه ماده، تعاملات کیمیاوی، کثافت، ....

call-to-action
//afrane-education-for-all.org/wp-content/uploads/2023/02/qui-sommes-nous.jpg
افرن (AFRANE)

افرن (دوستی بین مردم فرانسه و افغانستان)

افرن مطابق با قانون 1901 یک انجمن بشردوستانه است که در سال 1980 ایجاد شده است. این انجمن برمبنای ارتباطات بین فرانسوی ها و افغان ها تأسیس شده و در راستایی کمک های بشردوستانه و ارائه اطالعات در مورد وضعیت کشور فعالیت می کند.

مشاهده سایت
section-3b8c025
مهارت های خود را تقویت کن!

دوره های اساسی

حالات سه گانه ماده
حالات سه گانه ماده
این برنامه اساسا برای آموزگاران ترتیب شده است و موضوع مورد بحث یکی از موضوعات...
قابلیت های تقسیم
قابلیت های تقسیم
این برنامه برای معلمین تهیه شده که یکی از موضوعات مورد بحث برای دوره ابتدایی...
عملیه تقسیم (Division)
عملیه تقسیم (Division)
عملیه تقسیم این برنامه اساسا برای آموزگاران تهیه شده است تا با دنبال نمودن آن...
حجره (Cell)
حجره (Cell)
این برنامه اساسا برای آموزگاران ترتیب شده است و موضوع مورد بحث حجره است که...
سیستم تنفسی انسان (Respiratory system)
سیستم تنفسی انسان (Respiratory system)
این برنامه اساسا برای آموزگاران ترتیب شده است و موضوع مورد بحث سیستم تنفسی انسان...
(Photosynthesis) عملیه ترکیب ضیایی
(Photosynthesis) عملیه ترکیب ضیایی
این برنامه اساسا برای آموزگاران ترتیب شده است و موضوع مورد بحث عملیه ترکیب ضیایی...